Zatvorenie tried

Verejné obstarávanie


výzva - Demontáž, montáž zábradlia

Profil verejného obstarávateľa
Verejný obstarávateľ: Materská škola Nábrežie A.Stodolu
Sídlo: Nábrežie A.Stodolu 1888, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 37810537
DIČ: 2021640929
Štatutárny zástupca: Bc. Jana Hladká, riaditeľka MŠ
e-mail: msstodolu@gmail.com
Telefón: 0911 010184

Materská škola Nábrežie A.Stodolu je verejným obstarávateľom § 6 ods.1 pís.b) podľa Zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto zákona.

Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov. Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.
"Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť, som sa naučil v materskej škole." R. Fulghum